Sign the Petition!

End Exploitative Dairies

I, the undersigned, as a concerned citizen, urge Dr. Harsh Vardhan, Hon’ble Minister for Environment, Forest and Climate Change, Government of India, to End Exploitative Dairies.

[your signature]

Share this with your friends:

   


Latest Signatures
553 Norbert T. Feb 19, 2018
552 Maurice G. Jan 28, 2018
551 Mona P. Jan 25, 2018
550 Patricia W. Jan 21, 2018
549 Mona M. Jan 18, 2018
548 Sieglinda P. Jan 18, 2018
547 Natalie G. Jan 18, 2018
546 Sandra B. Jan 18, 2018
545 michelle e. Jan 17, 2018
544 Debbie W. Jan 17, 2018
543 Andre F. Jan 17, 2018
542 Leigh S. Jan 17, 2018
541 Michael F. Jan 17, 2018
540 Helen A. Jan 17, 2018
539 S J. Jan 17, 2018
538 Sylvie A. Jan 17, 2018
537 Somnath S. Jan 16, 2018
536 mike r. Jan 16, 2018
535 dogan o. Jan 16, 2018
534 Cristiana D. Jan 16, 2018
533 Maria S. Jan 16, 2018
532 Tobi O. G. Jan 16, 2018
531 Rosy S. Jan 16, 2018
530 Walt H. Jan 16, 2018
529 Stefan M. Jan 16, 2018
528 Ulli F. Jan 16, 2018
527 Stephanie G. Jan 16, 2018
526 neelam t. Jan 15, 2018
525 Nicholas C. Jan 14, 2018
524 m k. Jan 14, 2018
523 Anuj S. Jan 14, 2018
522 Donita L. Jan 14, 2018
521 Marga G. Jan 14, 2018
520 Dianna G. Jan 14, 2018
519 Suman R. Jan 13, 2018
518 Ilona V. Jan 13, 2018
517 Niina B. Jan 13, 2018
516 Linda W. Jan 11, 2018
515 Daniela K. Jan 11, 2018
514 Aviral S. Jan 11, 2018
513 Paramdeep G. Jan 10, 2018
512 Julie M. Jan 09, 2018
511 Andrea K. Jan 09, 2018
510 yo p. Jan 09, 2018
509 Helga S. Jan 08, 2018
508 Nicolas M. Jan 08, 2018
507 Angela B. Jan 08, 2018
506 Silvia R. Jan 08, 2018
505 Ben Oscar A. Jan 08, 2018
504 Ruth L. Jan 08, 2018
503 Joy D. Jan 08, 2018
502 Jean S. Jan 08, 2018
501 Rajesh C M. Jan 08, 2018
500 Diane H. Jan 07, 2018
499 Ann B. Jan 07, 2018
498 Maria Vitória M. Jan 07, 2018
497 c p. Jan 07, 2018
496 jeanette c. Jan 07, 2018
495 Derek R. Jan 07, 2018
494 Freya H. Jan 07, 2018
493 Luisa T. Jan 07, 2018
492 Rakesh S. Jan 07, 2018
491 dimple oberoi V. Jan 07, 2018
490 D P. Jan 07, 2018
489 A P. Jan 07, 2018
488 J P. Jan 07, 2018
487 H P. Jan 07, 2018
486 aike h. Jan 07, 2018
485 pilar b. Jan 07, 2018
484 Tina B. Jan 07, 2018
483 Hitesh M. Jan 07, 2018
482 Brigitte . Jan 07, 2018
481 Danuta W. Jan 07, 2018
480 Inge B. Jan 07, 2018
479 Betty I. Jan 07, 2018
478 Danny C. Jan 07, 2018
477 Vallee R. Jan 06, 2018
476 Sheila D. Jan 06, 2018
475 alexia b. Jan 06, 2018
474 Georgette M. Jan 06, 2018
473 sara s. Jan 06, 2018
472 eusebio v. Jan 06, 2018
471 corine c. Jan 06, 2018
470 Crystal W. Jan 06, 2018
469 WILLI r. Jan 06, 2018
468 CHIEW SIM W. Jan 06, 2018
467 mike r. Jan 06, 2018
466 Angela K. Jan 06, 2018
465 Bettina R. Jan 06, 2018
464 Dr.Bathula S. Jan 06, 2018
463 Simone D. Jan 06, 2018
462 Dominique L. Jan 06, 2018
461 André Henrique B. Jan 06, 2018
460 Pramodh S. Jan 06, 2018
459 Subham S. Jan 06, 2018
458 devappa d. Jan 06, 2018
457 Veronica B. Jan 06, 2018
456 Colleen L. Jan 06, 2018
455 katherine S. Jan 06, 2018
454 Margie F. Jan 06, 2018
453 Sanand D. Jan 06, 2018
452 Liliana f. Jan 06, 2018
451 Shailendra B. Jan 06, 2018
450 Ashutosh B. Jan 06, 2018
449 Vivienne C. Jan 06, 2018
448 Dobi D. Jan 06, 2018
447 paulo r. Jan 06, 2018
446 liu w. Jan 06, 2018
445 Karen C. Jan 05, 2018
444 Donna T. Jan 05, 2018
443 Skylar S. Jan 05, 2018
442 Gillian B. Jan 05, 2018
441 stephanie r. Jan 05, 2018
440 Lianne B. Jan 05, 2018
439 Victoria P. Jan 05, 2018
438 Barbara V. Jan 05, 2018
437 Animae C. Jan 05, 2018
436 Kevin V. Jan 05, 2018
435 Vivienne B. Jan 05, 2018
434 Ljiljana M. Jan 05, 2018
433 Thomas P. Jan 05, 2018
432 Kalliope M. Jan 05, 2018
431 Kamlesh S. Jan 05, 2018
430 Sergio P. Jan 05, 2018
429 Monika B. Jan 05, 2018
428 Mel G. Jan 05, 2018
427 Desire P. Jan 05, 2018
426 Basabi B. Jan 05, 2018
425 Sanjay Kumar N. Jan 05, 2018
424 Shreshtha J. Jan 05, 2018
423 Claude G. Jan 05, 2018
422 maria n. Jan 05, 2018
421 mireille d. Jan 05, 2018
420 Kerstin M. Jan 05, 2018
419 Alba C. Jan 05, 2018
418 Melania P. Jan 05, 2018
417 Maryann B. Jan 05, 2018
416 Ingrid A. Jan 05, 2018
415 Valerie N. Jan 05, 2018
414 Sarah A. Jan 05, 2018
413 Sharon Z. Jan 05, 2018
412 Ruchika C. Jan 05, 2018
411 E W. Jan 05, 2018
410 Pavan R. Jan 05, 2018
409 Natalija R. Jan 05, 2018
408 Ludmila B. Jan 05, 2018
407 John B. Jan 05, 2018
406 Ayush B. Jan 05, 2018
405 Cristina T. Jan 05, 2018
404 Pranjali S. Jan 05, 2018
403 Vineet G. Jan 05, 2018
402 Simone G. Jan 05, 2018
401 Sudeshna G. Jan 05, 2018
400 Sudeshna G. Jan 05, 2018
399 Bhagwan F. Jan 05, 2018
398 Loris G. Jan 05, 2018
397 trilok kumar j. Jan 05, 2018
396 frédéric p. Jan 05, 2018
395 preeti M. Jan 05, 2018
394 avis l. Jan 05, 2018
393 kerry z. Jan 05, 2018
392 A v. Jan 05, 2018
391 Harry H. Jan 05, 2018
390 Vinayak B. Dec 08, 2017
389 Vinayak B. Dec 01, 2017
388 Alan H. Nov 30, 2017
387 Anju M. Nov 25, 2017
386 Faryal M. Nov 25, 2017
385 Ilham K. Nov 25, 2017
384 Sneha S. Nov 24, 2017
383 Shipra G. Nov 23, 2017
382 Amitesh K. Nov 20, 2017
381 Maria c. Nov 20, 2017
380 Fleur B. Nov 19, 2017
379 rosella d. Nov 18, 2017
378 Mari D. Nov 15, 2017
377 Lesley T. Nov 15, 2017
376 Jan G. Nov 15, 2017
375 Christeen A. Nov 14, 2017
374 Stacey G. Nov 13, 2017
373 PM W. Nov 13, 2017
372 Karun O. Nov 13, 2017
371 sonam r. Nov 13, 2017
370 maria teresa m. Nov 12, 2017
369 Sharad K. Nov 12, 2017
368 Priya S. Nov 12, 2017
367 Diksha T. Nov 12, 2017
366 Heike F. Nov 12, 2017
365 Virendra Singh B. Nov 12, 2017
364 Sandhya I. Nov 12, 2017
363 Dattatray M. Nov 12, 2017
362 Sunil K. Nov 12, 2017
361 Dhruwi S. Nov 12, 2017
360 Shruti P. Nov 12, 2017
359 Sigrid D. Nov 12, 2017
358 Sushree sipra P. Nov 12, 2017
357 Chirag S. Nov 12, 2017
356 Ananya R. Nov 12, 2017
355 Rupali A. Nov 12, 2017
354 ARATHI K. Nov 12, 2017
353 Rohit L. Nov 12, 2017
352 Prem K. Nov 12, 2017
351 Pinal C. Nov 12, 2017
350 dian s. Nov 12, 2017
349 Olimpia B. Nov 11, 2017
348 marina k. Nov 11, 2017
347 agnese l. Nov 11, 2017
346 Mansi J. Nov 11, 2017
345 Fuji T. Nov 11, 2017
344 Kishore A. Nov 11, 2017
343 John P. Nov 11, 2017
342 stephanie n. Nov 11, 2017
341 emma s. Nov 11, 2017
340 Jason G. Nov 10, 2017
339 Debi B. Nov 10, 2017
338 Karl S. Nov 10, 2017
337 Nitu g. Nov 10, 2017
336 lorraine c. Nov 10, 2017
335 Sanjana W. Nov 10, 2017
334 Dagmar A. Nov 10, 2017
333 Noel M. Nov 10, 2017
332 Nivedita s. Nov 10, 2017
331 Lee W. Nov 10, 2017
330 Kathleen W. Nov 10, 2017
329 Tania L. Nov 10, 2017
328 Vinod kumar d. Nov 10, 2017
327 Paola C. Nov 10, 2017
326 Abhishek H. Nov 10, 2017
325 Sahana B. Nov 10, 2017
324 indu b. Nov 10, 2017
323 m.cecilia d. Nov 09, 2017
322 Wolf C. Nov 09, 2017
321 Neha R. Nov 07, 2017
320 Lois S. Nov 06, 2017
319 Destry G. Nov 06, 2017
318 Stacey G. Nov 06, 2017
317 Judith T. Nov 06, 2017
316 PFA H. Nov 06, 2017
315 Ruhee F. Nov 06, 2017
314 S B. Nov 05, 2017
313 Jodi I. Nov 05, 2017
312 Rumpy M. Nov 05, 2017
311 Aditya H. Nov 04, 2017
310 Neelachi C. Nov 03, 2017
309 MARTY B. Nov 02, 2017
308 Vishal S. Nov 02, 2017
307 Jeevan A. Nov 02, 2017
306 Samhita V. Nov 02, 2017
305 Ketaki M. Nov 02, 2017
304 Leena P. Nov 02, 2017
303 Wiebke D. Nov 02, 2017
302 Belen S. Nov 02, 2017
301 Odile C. Nov 02, 2017
300 Oscar M. Nov 02, 2017
299 Maria C. Nov 02, 2017
298 Soukanthi S. Nov 01, 2017
297 Gail C. Nov 01, 2017
296 Audrey A. Nov 01, 2017
295 Olya A. Nov 01, 2017
294 Anne M. Nov 01, 2017
293 Anurodh S. Nov 01, 2017
292 Rashmi S. Nov 01, 2017
291 Vishal S. Nov 01, 2017
290 Asmita S. Nov 01, 2017
289 Kiran B. Nov 01, 2017
288 Astha S. Nov 01, 2017
287 Antoinette G. Nov 01, 2017
286 Chirag A. Nov 01, 2017
285 Nilufer B. Nov 01, 2017
284 Ganesh R. Nov 01, 2017
283 Taylor B. Oct 31, 2017
282 Madeleine G. Oct 31, 2017
281 Valentina D. Oct 31, 2017
280 Chandra K. Oct 31, 2017
279 Miia S. Oct 31, 2017
278 Aine O. Oct 31, 2017
277 desanka s. Oct 31, 2017
276 Janine V. Oct 31, 2017
275 K R. Oct 31, 2017
274 Kathleen L. Oct 31, 2017
273 Daniel P. Oct 30, 2017
272 Keerthivasan R. Oct 30, 2017
271 Kristina S. Oct 30, 2017
270 Ellen P. Oct 30, 2017
269 Samantha T. Oct 30, 2017
268 Antonio T. Oct 30, 2017
267 Manju B. Oct 30, 2017
266 dave p. Oct 30, 2017
265 Klára K. Oct 30, 2017
264 Dawn S. Oct 30, 2017
263 Niina A. Oct 30, 2017
262 Ann H. Oct 30, 2017
261 Karen W. Oct 30, 2017
260 Kristina M. Oct 30, 2017
259 Ann J. Oct 30, 2017
258 Evelyne D. Oct 30, 2017
257 Annu A. Oct 30, 2017
256 Anupama R. Oct 30, 2017
255 Rashmi N. Oct 30, 2017
254 bhavin s. Oct 30, 2017
253 Pam and Walt M. Oct 30, 2017
252 Janina G. Oct 30, 2017
251 silvia v. Oct 30, 2017
250 Garima G. Oct 30, 2017
249 Geethanjali P. Oct 30, 2017
248 Viraj C. Oct 30, 2017
247 Piruthvi Chendur P. Oct 30, 2017
246 Ursula S. Oct 30, 2017
245 Ketty K. Oct 30, 2017
244 Judith W. Oct 30, 2017
243 Ravi Kumar G. Oct 30, 2017
242 Siobhan P. Oct 30, 2017
241 Julia T. Oct 30, 2017
240 Dorothy W. Oct 30, 2017
239 Tim R. Oct 30, 2017
238 Cheryl W. Oct 30, 2017
237 Helle A. Oct 30, 2017
236 Uma V. Oct 30, 2017
235 Leslie P. Oct 30, 2017
234 Silvia M. Oct 30, 2017
233 Franziska E. Oct 30, 2017
232 Gayathri A. Oct 30, 2017
231 Crystal W. Oct 30, 2017
230 Natalie D. Oct 30, 2017
229 Cecilia O. Oct 30, 2017
228 Merinda S. Oct 30, 2017
227 Aaron G. Oct 30, 2017
226 Karthik A. Oct 30, 2017
225 Beth T. Oct 30, 2017
224 Suryaraj M. Oct 30, 2017
223 kathy p. Oct 30, 2017
222 David B. Oct 30, 2017
221 Ellen G. Oct 30, 2017
220 Nagaratnam S. Oct 30, 2017
219 Valerya N. Oct 30, 2017
218 Marion S. Oct 30, 2017
217 Nicholas L. Oct 29, 2017
216 Nicole L. Oct 29, 2017
215 Bijin C. Oct 29, 2017
214 himanshu c. Oct 29, 2017
213 Marc v. Oct 29, 2017
212 Joanne H. Oct 29, 2017
211 daniela p. Oct 29, 2017
210 rudolf m. Oct 29, 2017
209 Maria L. Oct 29, 2017
208 sirena g. Oct 29, 2017
207 Zarin J. Oct 29, 2017
206 Vicky M. Oct 29, 2017
205 Giana P. Oct 29, 2017
204 sue s. Oct 29, 2017
203 W. C. Oct 29, 2017
202 Marco B. Oct 29, 2017
201 astrid v. Oct 29, 2017
200 Maya P. Oct 29, 2017
199 Corrina P. Oct 29, 2017
198 Terry B. Oct 29, 2017
197 Sumeet W. Oct 29, 2017
196 Rhiannon B. Oct 29, 2017
195 PANIER S. Oct 29, 2017
194 Ilse V. Oct 29, 2017
193 Therese F. Oct 29, 2017
192 Stuart P. Oct 29, 2017
191 Claire L. Oct 29, 2017
190 Thomas B. Oct 29, 2017
189 Mudit J. Oct 29, 2017
188 KIRTIWAN M. Oct 29, 2017
187 Wayne D. Oct 29, 2017
186 Fran M. Oct 29, 2017
185 Barbara P. Oct 29, 2017
184 Suchitra N. Oct 29, 2017
183 Sonal S. Oct 29, 2017
182 Mini V. Oct 29, 2017
181 dfg d. Oct 29, 2017
180 ANCHAL S. Oct 29, 2017
179 Inge S. Oct 29, 2017
178 Danielle L. Oct 29, 2017
177 Vandana S. Oct 29, 2017
176 janet f. Oct 29, 2017
175 ELAINE A. Oct 29, 2017
174 Madhuri P. Oct 29, 2017
173 Pablo B. Oct 28, 2017
172 Laëtitia P. Oct 28, 2017
171 Gisèle D. Oct 28, 2017
170 Chantal B. Oct 28, 2017
169 Anna D. Oct 28, 2017
168 Elisabeth B. Oct 28, 2017
167 Jill S. Oct 28, 2017
166 Antoinette G. Oct 28, 2017
165 Rolf M. Oct 28, 2017
164 Shawn P. Oct 28, 2017
163 Martina P. Oct 28, 2017
162 bellinda r. Oct 28, 2017
161 Bertels M. Oct 28, 2017
160 Sara P. Oct 28, 2017
159 Sudeshna G. Oct 28, 2017
158 MARISA B. Oct 28, 2017
157 Nupur G. Oct 28, 2017
156 m k. Oct 28, 2017
155 Pratik J. Oct 28, 2017
154 Sonali C. Oct 28, 2017
153 Anna B. Oct 28, 2017
152 Koustuv D. Oct 28, 2017
151 Camelia M. Oct 28, 2017
150 danielle j. Oct 28, 2017
149 Laura M. Oct 28, 2017
148 Marilyn G. Oct 28, 2017
147 ANE MARI G. Oct 28, 2017
146 Joan H. Oct 28, 2017
145 Tammy L. Oct 28, 2017
144 Antina S. Oct 28, 2017
143 Karin S. Oct 28, 2017
142 Frédéric J. Oct 28, 2017
141 Man J. Oct 28, 2017
140 Ravinder S. Oct 28, 2017
139 doug k. Oct 28, 2017
138 Dulali N. Oct 28, 2017
137 Arno S. Oct 28, 2017
136 Anja K. Oct 28, 2017
135 Anika S. Oct 28, 2017
134 Ranadheer V. Oct 28, 2017
133 Neeti B. Oct 28, 2017
132 marilou j. Oct 28, 2017
131 Alena I. Oct 28, 2017
130 chako t k. Oct 28, 2017
129 DANIELE M. Oct 28, 2017
128 Harnoor K. Oct 28, 2017
127 LEONARDA A. Oct 28, 2017
126 Christopher P. Oct 28, 2017
125 Dubrava E. Oct 28, 2017
124 Meryl P. Oct 28, 2017
123 Hilde N. Oct 28, 2017
122 Sabine S. Oct 28, 2017
121 Maria S. Oct 28, 2017
120 A W. Oct 28, 2017
119 Margee D. Oct 28, 2017
118 Ainga D. Oct 28, 2017
117 Patricia W. Oct 28, 2017
116 Bipasha M. Oct 28, 2017
115 Sonia T. Oct 28, 2017
114 Vimal Kumar Bairathi B. Oct 28, 2017
113 Adriana M. Oct 28, 2017
112 SuAnn M. Oct 28, 2017
111 Navneet R. Oct 28, 2017
110 nicolette l. Oct 28, 2017
109 doreen m. Oct 28, 2017
108 Marion K. Oct 28, 2017
107 Pradeep P. Oct 28, 2017
106 Manoj K. Oct 28, 2017
105 Indu S. Oct 28, 2017
104 Shabnam R. Oct 28, 2017
103 Allison A. Oct 28, 2017
102 Tim E. Oct 28, 2017
101 Mohit J. Oct 28, 2017
100 judy l. Oct 28, 2017
99 namita d. Oct 28, 2017
98 Dagmar A. Oct 28, 2017
97 Anuradha M. Oct 28, 2017
96 Yvonne v. Oct 28, 2017
95 Maria N. Oct 28, 2017
94 George C. Oct 28, 2017
93 Carrie D. Oct 28, 2017
92 Sarah S. Oct 28, 2017
91 Yazmin G. Oct 28, 2017
90 Ginger H. Oct 28, 2017
89 Kate K. Oct 28, 2017
88 Iris G. Oct 28, 2017
87 Cristina N. Oct 28, 2017
86 Petra J. Oct 28, 2017
85 Brinda D. Oct 28, 2017
84 boyd h. Oct 28, 2017
83 Vivian S. Oct 27, 2017
82 Jan R. Oct 27, 2017
81 Jacqueline R. Oct 27, 2017
80 Rebecca C. Oct 27, 2017
79 Marion B. Oct 27, 2017
78 Natalie V. Oct 27, 2017
77 Herbert S. Oct 27, 2017
76 linda b. Oct 27, 2017
75 carole S. Oct 27, 2017
74 georgina z. Oct 27, 2017
73 Irene L. Oct 27, 2017
72 Raleigh k. Oct 27, 2017
71 anthony M. Oct 27, 2017
70 samata N. Oct 27, 2017
69 linda d. Oct 27, 2017
68 James M. Oct 27, 2017
67 Pamela M. Oct 27, 2017
66 Jelica R. Oct 27, 2017
65 Yasemin A. Oct 27, 2017
64 Joanna B. Oct 27, 2017
63 Mary F. Oct 27, 2017
62 Diane and Syd M. Oct 27, 2017
61 Katherine G. Oct 27, 2017
60 jack g. Oct 27, 2017
59 sandra a. Oct 27, 2017
58 Sandy B. Oct 27, 2017
57 James W. Oct 27, 2017
56 fay f. Oct 27, 2017
55 Alessandro A. Oct 27, 2017
54 Alessandra T. Oct 27, 2017
53 Augusta Isabel M. Oct 27, 2017
52 peter c. Oct 27, 2017
51 Andreas S. Oct 27, 2017
50 Oksana R. Oct 27, 2017
49 Erika F. Oct 27, 2017
48 Sinje F. Oct 27, 2017
47 Marian H. Oct 27, 2017
46 Helene B. Oct 27, 2017
45 Courtney L. Oct 27, 2017
44 Adriana N. Oct 27, 2017
43 Victoria B. Oct 27, 2017
42 Priya S. Oct 27, 2017
41 Marie-Ange B. Oct 27, 2017
40 Camilla T. Oct 27, 2017
39 Anne S. Oct 27, 2017
38 YANN M. Oct 27, 2017
37 Anneke A. Oct 27, 2017
36 astrid s. Oct 27, 2017
35 DIANE K. Oct 27, 2017
34 Parimal M. Oct 27, 2017
33 Suzanne M. Oct 27, 2017
32 Jill H. Oct 27, 2017
31 Swami J. Oct 27, 2017
30 louis g. Oct 27, 2017
29 Juthika S. Oct 27, 2017
28 Nathalie Q. Oct 27, 2017
27 tony m. Oct 27, 2017
26 Lynne S. Oct 27, 2017
25 Susanna S. Oct 27, 2017
24 Mari D. Oct 27, 2017
23 Deepika D. Oct 27, 2017
22 Neville B. Oct 27, 2017
21 Michael R. Oct 27, 2017
20 Lisa M. Oct 27, 2017
19 Sukhendu B. Oct 27, 2017
18 isabella a. Oct 27, 2017
17 Ирина . Oct 27, 2017
16 Sandra Z. Oct 27, 2017
15 anna r. Oct 27, 2017
14 Shanta B. Oct 27, 2017
13 Basabi B. Oct 27, 2017
12 Tatiana L. Oct 27, 2017
11 giuseppe c. Oct 27, 2017
10 Faezal Y. Oct 27, 2017
9 Setu M. Oct 27, 2017
8 Sneha N. Oct 27, 2017
7 Aditya S. Oct 27, 2017
6 Delna D. Oct 27, 2017
5 Namrata B. Oct 26, 2017
4 Kratika R. Oct 26, 2017
3 Tarundeep S. Oct 26, 2017
2 Nirav P. Oct 26, 2017
1 Fleur F. Oct 26, 2017

To

Dr. Harsh Vardhan

Hon’ble Minister for Environment, Forest and Climate Change

Indira ParyavaranBhavan

Jorbagh Road

Delhi - 110003

Respected Dr. Harsh Vardhanji,

Namaskaar.

It has come to my notice that a recent investigation by FIAPO observed a series of malpractices and the appalling state of animals, especially in urban and peri-urban areas in the country. A link to the report can be found here.These dairies are not only compromising animal health and welfare but also food safety and civic order. It appears that the principal purpose of these units is to earn quick profit at the cost of animal health and welfare, hygiene, food safety and the environment. Extremely cruel practices are being followed which among other things, are also depleting the productivity of the animals. As a result of the extremely exploitative practices, animals go dry much quicker. These malpractices include:

  1. High stocking density of dairy animals which results in lack of comfortable space for resting of animals.
  2. Near complete tethering on extremely short tethers which leaves the animals with no avenue to express natural behavior.
  3. Use of concrete floors causes lameness in the animals. This causes infertility problems thereby reducing the milk yield.
  4. Indiscriminate use of oxytocin particularly in the case of buffaloes.
  5. Lack of proper veterinary care. Veterinary care is provided only when the animal is sick. As vaccination and other prophylactic measures are not carried out in these dairies, endemic diseases like foot and mouth disease, haemorrhagic septicaemia, brucellosis, anthrax, black quarter etc. This is also one of the biggest impediments to the growth of the dairy sector.
  6. Lack of proper system of disposal of waste and hygiene.
  7. Milking of ill and sick animals.
  8. Abandonment of “Unwanted animals” onto the streets.
  9. Male calves are routinely starved and left to die or abandoned or sold to slaughterhouses.

The persistence of exploitative practices in these dairies is both an issue of enforcement of existing law as well as the absence of critical regulation for specific dairy practices that are both a compromise of animal welfare, cattle productivity as well as food safety.

In this regard, I request you to amend the Prevention of Cruelty to Animals (Registration of Cattle Premises Rules), 1978 to specify conditions of registration in order to curb the exploitative and cruel practices currently being followed.

Such an amendment will further the object of the Prevention of Cruelty to Animals Act and ensure better and cruelty free treatment of animals thereby ensuring that welfare of these animals is protected.

Thank you for your karuna towards our suffering dairy animals.

Yours sincerely